ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

1. Л.1.  Періодична система елементів Д.І. Менделєєва

2. Л.2.  Будова атомів хімічних елементів. Види хімічного зв’язку.

3. Л.3.   Основні класи неорганічних сполук. Оксиди, кислоти

4. Л.4.   Основні класи неорганічних сполук. Гідроксиди. Солі

5. Л.5.  Теорія електролітичної дисоціації

6. Л.6.  Хімічні властивості неметалів. Галогени

7. Л.7.  Неметали VI групи. Оксиген і Сульфур, будова атомів, властивості, застосування.

8. Л.8.  Сульфатна кислота, її властивості, застосування. Виробництво сульфатної кислоти

9. Л.р.1.  Вивчення хімічних властивостей сульфатної кислоти

10. Л.9.  Нітроген і Фосфор, будова атомів, властивості, застосування

11. Л.10.  Амоніак, будова молекули, властивості, застосування

12. Л.р.2.  Добування амоніаку. Вивчення його властивостей

13. Л.11. Нітратна кислота, Ортофосфатна кислота, їх властивості.

14. Л.р.3.  Вивчення властивостей нітратної кислоти, нітратів

15.  Підсумковий модульний контроль № 1

16. Л.12.  Карбон і Силіцій, їх властивості. Оксиди Карбону і Силіцію. Карбонатна і силікатнакислоти та їх солі.

17. Л.р.4.  Добування Карбон (ІV) Оксиду і вивчення його властивостей

18. Л.р.5.  Розв'язування експерементальних задач

19. Л.13.  Лужні та лужноземельніметали, їх властивості, застосування

20. Л.р.6.  Вивчення властивостей лужних та лужноземельних металів

21. Л.14.  Алюміній. Його фізичні і хімічні властивості. Сполуки Алюмінію

22. Л.15.  Ферум як представник металів побічних підгруп. Залізо, його властивості, застосування.

23. Л.р.7.  Вивчення властивостей заліза та його сполук

24.            Підсумковий модульний контроль № 2

25. Л.16.  Теоріяхімічної будови органічних сполук

26. Л.17.  Алкани.Етан, будова молекули, властивості, застосування

27.  Л.18.  Алкени. Етен, будова молекули, властивості,застосування

28. Л.19.  Алкіни.Ацетилен, будова молекули, властивості, застосування

29. Л.р.8.  Добування етилену і ацетилену та вивчення їх властивостей

30. Л.20.  Арени. Бензен, його похідні

31. Л.22    Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти: етанол

32. Л.23     Багатоатомні спирти. Феноли, їх властивості, застосування.

33. Л.р.9   Вивчення властивостей спиртів

34. Л.24   Альдегіди,  їх властивості, застосування. Кетони

35. Л.25   Карбонові кислоти, їх властивості, застосування.

36. Л.р.10  Добування етанової кислоти і вивчення її властивостей

37. Підсумковий модульний контроль № 3

38. Л.26   Складні естери. Жири

39. Л.р.11 Добування складних естерів. Вивчення властивостей мила, СМЗ

40.  Л.27  Вуглеводи.Глюкоза, будова молекули, властивості, застосування

41. Л.28    Поліцукриди. Крохмаль і целюлоза

42. Л.р.12 Вивчення властивостей глюкози і крохмалю

43. Л.29   Нітрогеновмісні сполуки. Аміни, анілін, будова молекули, властивості, застосування

44. Л.30  Амінокислоти, їх властивості, застосування

45. Л.31  Білки, їх властивості, застосування

46. Л.р.13  Вивчення властивостей білків

47.  Л.р.14  Розв’язування експериментальних задач

48. Л.32  Генетичний зв'язок між класами неорганічних і органічних сполук

49.  Підсумковий модульний контроль № 4

50. Залік 
Немає коментарів:

Дописати коментар